Ranunculus stojanovii AP_RD991_23122014 - МОСВ

действие за опазване на популациите на Стояновото лютиче в България е ... НТП – Пасище, мерà; Естествена ливада; Водно течение; Нискостъблени.

Ranunculus stojanovii AP_RD991_23122014 - МОСВ - Свързани документи

Ranunculus stojanovii AP_RD991_23122014 - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/Ranunculus%20stojanovii%20AP_RD991_23122014.pdf

действие за опазване на популациите на Стояновото лютиче в България е ... НТП – Пасище, мерà; Естествена ливада; Водно течение; Нискостъблени.

Lathyrus palustris AP_RD991_23122014 - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/Lathyrus%20palustris%20AP_RD991_23122014.pdf

РЕЗЮМЕ. Блатното секирче (Lathyrus palustris L.) е един от целевите видове, обект на проекта. “Пилотна мрежа от малки защитени територии за ...

Tragopogon floccosus AP_RD991_23122014 - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/Tragopogon%20floccosus%20AP_RD991_23122014.pdf

индивиди при изземване (добив) на инертни материали (пясък). Потенциална заплаха ... Едногодишното безсмъртниче (Xeranthemum annuum). 4.5.

Приложение № 1 към чл - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/1-5_Tehnichesko_zadanie_23-06-18_v2521d603b47f941804c9a66ad2ae42c82.pdf

Софтуер с отворен код Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и ... Начин на чертане на картите – почти всички карти са чертани на ръка. • Процент ... Същевременно документите се съхраняват в тази сграда, а всяко пренасяне и.

Доклад - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94c8f4b9e5aa48fdb2a034548089eab92e.pdf

компютърни конфигурации, мобилни компютри, работни станции и сървърни ... на бази данни, включително презентации и образователни материали.

Р ъко в о д ст в о за о п р еделян е н а м ест о о б и т ан и ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/manual_habitats_natura2000_bg2009.pdf

мрежата от защитени зони “Натура 2000” в България, втора фаза“ и WWF ... Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до ...

коригиран доклад - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/PD/DOVOS_Nea_Santa_12_2016.pdf

3 юли 2014 ... Преработен Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст). „Марица Изток“ ... кофраж, хидроизолации, стоманени елементи за изграждане на стълбовете, ... за · пеперуди.

Протокол 2 на Комисията - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/Protokol2%20PKd81bc279ec5cc965ca828b11da976c69.pdf

11 Дек 2018 ... о Централен склад Лили дрогерие-София, РЗП 3600кв.м. през 2016г ... Дейност 5: Организация при осъществяване на авторски надзор по време на ... работен проект и авторски надзор за: „Въвеждане на мерки за ...

Техническо ръководство - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/sewage_sludge/Sludge_project_last/Technical_guide_BG-3_final.pdf

Килоджаул. kWhtherm. Киловатчас топлинна енергия l. Литър m. Метър m². Квадратен метър m³. Кубичен метър. МАР. Магнезиево амониев фосфат mg.

(L1 -3 1) о 'if - МОСВ - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%94%D0%BE%D0%BF%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%86%203%20%D0%9C%D0%9B%20-%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B

метродиаметър на Софийски метрополитен" се изисква изпълнение на ... Втори етап- от МС 14 до МС18 /"Горна баня"/, със срок за въвеждане в ...

Action_plan_Astragalus_dasyanthus_23 May 2013_Version 2 - МОСВ

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/NCBP/HCBP2013/Action_plan_Astragalus_dasyanthus_23_May_2013_Version_2.pdf

23 май 2013 ... ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на растителния вид. Вълнестоцветно сграбиче. (Astragalus dasyanthus Pall.) в България. 2013 - 2022 г ...

план за действие - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_ANIMALS/AVES/AP_F.sherrug_2013-2022.pdf

Създаване условия за гнездене на птици от разширяващата се карпатска ... както и на птици: (Perdix perdix) (К. Русков, непубл. данни), пъдпъдък ... Индикатор за успех: Изградени карантинни помещения и гнездови клетки за.

прилепите - МОСВ - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/Preporyki%20Rykowodstwa%20Dokladi/Prilepite_BG.pdf

investment projects for establishing wind energy park in Bulgaria on bats. ... Relationships between Bats and Wind Turbines in Pennsylvania and West Virginia: An Assessment of Fatality Search Protocols, ... [email protected]

1. Решение №34-2011-МОСВ - Железница

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft%2Fmineralni_vodi%2Fnahodishta%2FSofiya-Zheleznitsa%2FReshenie_34-2011-MOSV_Zheleznitsa.pdf

извори на минерална вода;. 3.2. поддържа актуален регистър на съоръженията за минерални води от находището, по приложената към настоящото ...

Centhranthus_kellereri AP-RD991-21122014 - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/Centhranthus_kellereri%20AP-RD991-21122014.pdf

Паволче (Велчев 1971), и Северен Пирин, местностите Бански Суходол,. Пещерите и Академика (Stojanoff et al. 1928). Според EUNIS класификацията ...

Месечен график за м. април - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2020/grafik_04_2020.pdf

Отпреди 3 дни ... м” за „Алфа микс” ООД, 0,001 млн. м3 за „Хидробетон” ООД, 60 м' за ... Бургас. > 0,019 млн. м2 за питейно-битово водоснабдяване на ...

Протокол от работата на комисията - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/Protokol_rabota_Komisiaae850fcaa8512f1480872595018ed110.pdf

представител на Адвокатско дружество „Кинкин и Партньори“, Евгения Колева, упълномощен представител на Адвокатско дружество „Бузева и ...

Рилски манастир - МОСВ - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Nature/Protected_areas/Planove_za_upravlenie/Rila_Monastery_Bul.pdf

192. Phleum alpinum L. алпийска тимотейка. . 193. Picea abies (L.) Karst. обикновен смърч. . 194. Pinguicula balcanica Casper балканска петлюга. . 195.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на растителния вид ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/Lathyrus_pancici_AP2014-2023_RD493-2014.pdf

растителен вид Панчичево секирче (Lathyrus pancicii (Jurišić) Adamović) и чрез набелязване на конкретни консервационни мерки да се гарантира ...

AP_Merendera attica_2014-2023_FINAL - МОСВ - Министерски ...

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/Merendera%20attica_RD991_23122014.pdf

обрастването на местообитанията с храсти и дървета, както и ... климат се характеризира с топло лято и мека зима ... Численост на индивидите: около 3000–4000 цъфтящи индивида, ... Плътността като цяло не е висока, но.

Врачански Балкан - МОСВ - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Nature/Protected_areas/0_Sadarjanie.pdf

Природен парк “Врачански Балкан” попада във Врачанска планина и масива ... ПЗ “Скакля”, обявена със Заповед № 534 от 1978г. на КОПС при МС;. 2.

чл. 2 ЗЗЛД УТВЪРДИЛ : ки АДРИАНА ВАСИЛЕВА Еф2 ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/Doklad_Scan_PKfbf0450ec786029da177f8b4d3f13e44.pdf

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника. 2. Офертата на Обединение „Екостил“ е подадена в запечатана ...

техническа спесификация за избор на изпълнител в ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/4_Prilozhenie_1_ToR_Technicheska_specifikatzij965753c89295d53bb60e4641e12f6cae.pdf

МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ДРАСКАНА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ. М2 ... ДО 1 М ОТ Ф 57 ММ ДО Ф 100 ММ БЕЗ НАПРАВА НА КОЛЯНО (САМО ТРУД).

методика за определяне на обеми в язовирите по ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Metodika/YazoviriPrilojenie_1/.1.pdf

ОМН се определят като към ММН1 се добавя разликата МПО- Vсез.2 . ... разликата между сумата на наличния обем и прогнозния приток и сумата от ... Моделът се управлява от няколко параметъра, като процент на оттичане (storage ... изчисляване на водностопанските баланси и определяне на обема на ...

част първа - МОСВ - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/DOVOS_Rehab_jpl%20Plovdiv-Burgas-2d916e93e3b6f49bb1a2e7a89bed11a7b.pdf

30 апр 2018 ... надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“; ... на биоразнообразието – бръмбари бегачи, дневни пеперуди, скакалци.

ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%A0%D0%AA%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%97%D0%90%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%

и обемни отпадъци, включително дюшеци и мебели. ➢ В Националния ... едрогабаритни отпадъци сами в пунктовете за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци. Въпреки ... Благоевград Якоруда. 33,0. 42,8. -9,8.

план за управление на резерват „ропотамо” - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Protected_areas/Planove_za_upravlenie/Ropotamo_01_2018.pdf

Хималайска система, в която тя се намира. Строежът ... обитание на дивата котка е гората, особено във високостъблените широколистни гори. Видът у ...

Национално проу разработване на на стратегия за ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Air/Naredbi_Ozon/Bulgaria%20HCFC%20Survey-Strategy%20Outline_BG.pdf

членки на ЕС. Въпреки всичко, данните сочат много ограничена употреба на ... по хладилна и климатична техника) и едно във Варна (Куул Стар ООД), както ... При производството на изолационни сандвич панели има няколко нови ... или Турция. Вносът на хладилници втора употреба, който беше много.

Подход за характеризиране на подземните водни тела - МОСВ

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270716/GW_harakterizirane_final.pdf

подземни води които осигуряват поддържане на водни или сухоземни екосистеми или ... Те са разположени в Северобългарския артезиански басейн и ...

доклад за оценка на въздействието върху околната ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/TP/VL%20Varna-Burgas_Rev%202_06.2017.pdf

Продължителността на безмразовия период е с около 30 дни по-къса - 220 ... През 2015 г. мобилната автоматична станция (МАС) на РЛ Стара Загора е провела ... ла. 3. река. Камчия. BG2KA20. 0R007 р. Елешниц а от извор до вливане в яз. "Елешни ... приморски полк“ № 67 до пицария „Морско конче“, бул.

Министерство на околната среда и водите, Република ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Chemicals/08.%2009.2017_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%90-%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%A5%D0%92%D0%A1_BG.pdf

Североизточен (области: Варна, Добрич, Търговище, Шумен), Югозападен (области: ... 24.2 - Производство на пестициди и други агрохимикали.

pdf Пълен доклад относно разработка на тема ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Biofuel_Report_02092013aeb852628870f09fbcf48659f295b7f6.pdf

енергийни цели на промишлеността, транспорта, домакинствата, услугите, ... потреблението на енергия от възобновяеми източници, включително в ...

план за действие за кафявата мечка в българия - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Valeri/AP_U.arctos_BG_2008-2017.pdf

година Кошер овце крави кучета коне ... временно присъствие) е 66,8% и за биогеографските райони е: Алпийски 66,1% и Континентален 82,4%. 1.7.2.

национална приоритетна рамка за действие (нпрд) за ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Press/Konsultacii/2013/Oktober/NPRD.pdf

местообитанията и Приложение 1 и мигриращите видове птици, за които са определени ... 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“ ...

актуализиран национален план - МОСВ - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Chemicals/POPs/BULGARIAN_UPDATED_NIP_POPS_August2012.pdf

14 юни 2011 ... в автомобили, тапицирани мебели, пердета, дамаски, матраци, ... произвеждащи мебели и текстилни изделия и дрехи, като IKEA, ...

анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Specialna_chat929dbdd9d9a2e4690311a63dd80adda6.pdf

бяла мура и клек от по-високо разположената Зона Д, която се очаква да ... глобален аспект запасът на органичен въглерод в повърхностния 30 cm ... Екологичните промени са предизвикателство не само за експлоатацията на нови ... Според ЕЕА (2003) туристите консумират средно по 300 л вода дневно,.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.