учебна програма по биология и здравно образование за vii клас

гимназиалния етап на основната степен на образование в ѴІІ и ѴІІІ клас и в гимна- ... признаци, характерни за даден тип (клас) ... клас Насекоми,.

учебна програма по биология и здравно образование за vii клас - Свързани документи

учебна програма по биология и здравно образование за vii клас

https://www.mon.bg/upload/2724/biology_7kl_expanded.pdf

гимназиалния етап на основната степен на образование в ѴІІ и ѴІІІ клас и в гимна- ... признаци, характерни за даден тип (клас) ... клас Насекоми,.

учебна програма по биология и здравно образование за ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/2724/biology_7kl_expanded.pdf

ния при човека, причинявани от паразити, профилактика, роля на човека за опазва- ... Размножителни органи при растенията. 15. Видоизменени ...

Биология и здравно образование – Х клас

https://mon.bg/upload/2833/biology_10kl_2.pdf

Детерминиране на пола. Индивидуално развитие. Гаметогенеза. Онтогенеза. Филогенеза. Биогенетичен закон. Зародиш и единния произход на трите.

Конспект по биология и здравно образование за 10 клас - ПП и ...

http://www.paisii-kardjali.com/docs/MO/MO%20Biologiq/conspect10PP.pdf

Наследствени болести при човека. 33. Хромозомни болести ... Закономерности при унаследяването на наследствените болести. 36. Медико-генетични ...

Конспект по биология и здравно образование за Х клас за ...

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/10%20klas/biologiq%2010%20kl%2019-20.pdf

Алелни взаимодействия. 5.Взаимодействия между гените.Неалелни взаимодействия. 6.Генетика на пола. 7.Модификационна изменчивост. 8.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за ХII клас

https://www.dnevnik.bg/file/3166525.pdf

Учебната програма по гражданско образование за ХІІ клас се основава на Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за ХI клас

https://www.mon.bg/upload/14983/pr_UP_GO_11kl_170418.pdf

Учебната програма по гражданско образование за ХІ клас се основава на ... на детето, Европейската конвенция за защита на правата на човека и ... 4. 1.3. Гражданско общество и гражданско участие. 1.4. Ученикът и училището в ... Препоръчва се оценяване на входно ниво с тест или друг вид контролна ...

Биология и здравно образование

https://www.mon.bg/upload/3029/dzi2_bio_31052017.pdf

31 май 2017 ... Определете верни ли са твърденията за представената на схемата кариограма на човек. (Отговорите напишете с ДА или НЕ срещу ...

Биология и здравно образование - mon

https://www.mon.bg/upload/12500/bio_dziz_27.05.2015.pdf

27 май 2015 ... Всички растения от вида Пълзяща детелина в една високопланинска ливада образуват: А) популация. Б) биоценоза. В) екосистема.

1 ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ...

http://www.regalia6.com/olimpiads/olimpiads_files/biology/2011/oblasten/zad_2011o_bio_8kl.pdf

пиявица; Д. малък чернодробен метил. 9. Човекът е краен гостоприемник на: А. агнешката и свинската тения; Б. детския и свинския глист; В. говеждата и ...

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

http://www.prirodninauki.bg/wp-content/uploads/2019/04/list_10-12_proveriteli_2019.pdf

субстратно фосфорилиране митохондрии окислително фосфорилиране субстратно фосфорилиране хлоропласти фотофосфорилиране. 76. А. НЕ.

Биология и здравно образование, 30 май 2018 г.

https://www.mon.bg/upload/15732/d-zh-bio_300518.pdf

30 май 2018 ... В) Кариограма 1 е на индивид със синдром на (Едуардс / „Свръхмъж”). Г) Кариограма 2 илюстрира изменения в (автозомите / половите ...

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ...

http://www.prirodninauki.bg/wp-content/uploads/2018/03/7_klas.pdf

7. клас. Драги седмокласници, предлагаме ви 67 задачи по биология и здравно ... Коя от изброените групи включва само разреди насекоми с непълна ...

задачи – биология и здравно образование 7 - Career Rocket

http://career-rocket.eu/bg/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B

На всяка група поставете задача за домашна работа ... 3. ТЕМА ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Безгръбначни животни. (тема по избор на ... По избор учителят може да раздели класа на групи и да диференцира задачата за избрани ... Биотехнологиитеса технологии, използващи живи организми, биологични ...

Биология и здравно образование за трети етап за обучение - mon

https://www.mon.bg/upload/14390/BZO_III_etap.pdf

и царство Протиста); Многоклетъчни организми (царство Растения, царство ... Разграничава по съществени признаци талусни и кормусни растения.

КОНСПЕКТ по Биология и здравно образование за писмен изпит ...

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/7%20klas/BiZO%207%20klas.pdf

Талусни растения.Водорасли. 6.Растителни тъкани. 7.Растителни органи.Вегетативни и размножителни органи при растенията. 8.Кормусни растения.

държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование

http://www.regalia6.com/maturi/regalia_files/maturi_2009_esen/bio/09-09-01_dzi_bio_zad.pdf

1 септ. 2009 ... Б) непълна метаморфоза. В) пълна метаморфоза. Г) партеногенеза. 18. Полиплоидията е: А) генна мутация. Б) хромозомна мутация.

Програма по гражданско и здравно образование

http://ou-turgenev.com/uploads/Dokumenti/Programa%20po%20grajdansko%20i%20zdravno%20obrazovanie.pdf

роден край човекът и обществото история и цивилизация. ,. “ ” (. , география и икономика ... на природната среда и . трудовата дейност на хората. 7. –.

Учебна програма по литература за VІ клас 1 Учебна програма по ...

https://www.mon.bg/upload/2693/l_6kl.pdf

останали учебни предмети. Стандарт 4: Владее структурата на следните учебни жанрове: сбит преразказ, подборен преразказ. Очаквани резултати:.

ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ 8 клас 1. Тъкани. Видове, устройство ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/58644/474592/version/1/file/biology.pdf

доминиране, непълно доминиране, кодоминиране, летално взаимодействие. Неалелни взаимодействия - комплементарно, епистатично, полимерно.

учебна програма за екологично образование на деца в община ...

http://nessebareco.com/AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/programi/Programa_za_ekologichno_obrazovanie_Obshtina_Nesebyr.pdf

Моят първи Атлас – 1 и 2 клас, Роден край и околен свят; ... Природа, жива и нежива природа, околна среда, защита, биоразнообразие, почва, вода ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА за IV клас

https://www.mon.bg/upload/2645/matematika_4kl.pdf

резултатите, които учениците трябва да постигнат след завършване на трети клас; ... числата над 1000 с едноцифрено число; умножение и деление на ... числата над 1000. • хиляди. • десетохиляда. • стохиляда. • милион.

Учебна програма математика 3 клас-ИУЧ

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-3-%D0%BA%D0%BB%D0%

свойство на умножението относ но събирането. разпределително свойство на ум ножението относ но събирането. Умножение на числа от вида 20.3 ...

Учебна програма по хореография за II клас

https://www.mon.bg/upload/12968/UP_horeografia_2klas.pdf

Групира детските хора на песните “Мари момиченце, мъничко“,. „Изгубила Веселинка“ и „Кулско хоро“ и ги танцува вярно и с познаване. • Разпознава по ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VI КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2694/mathematics_6kl.pdf

Усвояване на действието степенуване и на операциите с рационални числа, техни основни свойства и приложения. 2. Разширяване на знанията за ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/12220/UP_Math_7kl.pdf

показател) с цели изрази, извършва тъждествени преобразувания с тях и пресмята стойност на цял израз;. • решава линейни уравнения без ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА V КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2665/mathematics_5kl.pdf

Тази програма регламентира учебното съдържание по математика за задължителна ... 5. Създаване и развиване на волеви качества като самостоятелност, упоритост, спо ... Учениците трябва да усвоят: Тема 1. Дробни числа. Десетични дроби ... верявани с устно изпитване, с писмени работи или тестове.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА за III клас

https://www.mon.bg/upload/2626/matematika_3kl.pdf

Учебната програма по математика за трети клас е разработена в съответствие с ДОИ за учебно съдържание (Наредба №2 от 18.05.2000г.) и учебния ...

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА ЗА ІХ КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/2800/informatics_9kl.pdf

Стандарт: Класифицира различните видове компютърни системи по определени ... Стандарт: Познава правилата за защита от компютърни вируси с ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЛОСОФИЯ за X клас ...

https://www.mon.bg/upload/13869/pril6_UP_10kl_Philosophy.pdf

компетентности. Учебното съдържание е структурирано около пет основни теми. ... Създаване на аналитичен текст (философско есе):. Ученикът умее ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС

https://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/2722/mathematics_7kl_expanded.pdf

Учебната програма по математика за VII клас се реализира в рамките на 136 ... 3. Изучаване на уравнения и неравенства на базата на свойствата на ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА IX КЛАС

http://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/12240/UP_Fizika_9kl_36.pdf

Описва качествено и количествено хармоничното трептене на пружинно махало и на математично махало. •. Характеризира трептенията с кинетична ...

Учебна програма по информационни технологии за IX клас ...

https://www.mon.bg/upload/2801/it_9kl.pdf

описаните в учебната програма очаквани резултати от обучението. • Модулът "Информационни технологии и компютърни системи" се разглежда.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА IV КЛАС ...

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/13653/pr_UP_AE_4kl.pdf

Обучението по английски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с общуването и с ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ІІ КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2615/eng1_2kl.pdf

Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. ... ход, които са се утвърдили в съвременната методика. ... Още от този начален етап на обучението започва и изграждането на ...

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ДЕСЕТИ КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/13865/pril2_UP_10kl_MATH.pdf

Функции. Измерване. • знае тригонометрични функции на ъгъл в интервала [. ] ... пространството;. • умее да намира линеен ъгъл на двустенен ъгъл;.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.